Adamów 60A, Smyków   tel. 509504785

Regulamin ośrodka Rajskie Siedlisko §1 Przedmiot regulaminu
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie ośrodka Rajskie Siedlisko i jest integralną częścią umowy, do której zwarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Rajskim Siedlisku. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
 2. Regulamin dotyczy wszystkich Gości przebywających na terenie ośrodka Rajskie Siedlisko Adamów 60A, Smyków.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądy w obiekcie i na stronie www.
§2 Doba hotelowa
  1. Domy wynajmowane są na doby
  2. Doba trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 11:00 dnia następnego.
  3. Zameldowanie odbywa się od godziny 15:00 do 21:00
  4. Wymeldowanie odbywa się od godziny 8:00 do godziny 11:00
  5. Nie jest możliwe wcześniejsze rozpoczęcie doby
  6. Pozostawienie rzeczy po godzinie 11:00 jest traktowane jak rozpoczęcie nowej doby pobytu. W przypadku gdy Gość nie opuści lub nie opróżni obiektu, po godzinie 11:00 jest naliczana pełna stawka za kolejną dobę wynajmu zgodnie z cennikiem.
  §3 Rezerwacje
  1. Zgłoszenie rezerwacyjne można złożyć: telefonicznie pod numerem 509504785 lub pocztą elektroniczną.
  2. Zgłoszenie takie musi zawierać imię i nazwisko, dane kontaktowe datę pobytu oraz ilość osób. W przypadku, gdy realizacja zgłoszenia nie może dojść do skutku, Gospodarze informują o tym rezerwującego, a rezerwacja nie dochodzi do skutku.
  3. Odpowiedzią na zgłoszoną rezerwację jest odmowa albo oświadczenie o możliwości dokonania rezerwacji. W oświadczeniu podaje się imię i nazwisko rezerwującego, termin pobytu, ilość osób oraz kwotę za całość pobytu i kwotę zadatku (wraz z danymi do przelewu)
  4. Jeżeli w terminie wskazanym w oświadczeniu nie wpłacona została kwota zadatku lub jeżeli w tym terminie rezerwujący odwoła lub zmieni swoje zgłoszenie, rezerwacja nie dochodzi do skutku. W pozostałych przypadkach z chwilą uiszczenia zadatku zostaje zawarta pomiędzy Rajskie Siedlisko a rezerwującym umowa o świadczenie usług na warunkach wskazanych w oświadczeniu.
  §4 Zadatek
  1. Dla potwierdzenia rezerwacji i skutecznego zawarcia umowy, Rezerwujący zobowiązany jest uiścić zadatek w wysokości 30% łącznej ceny za usługi, których dotyczy rezerwacja, płatny w terminie wskazanym przez Gospodarzy lecz nie później niż 3 dni od oświadczenia gospodarza o możliwości dokonania rezerwacji.
  2. Zadatek jest wpłacany na konto ośrodka Rajskie Siedlisko
  3. W przypadku, gdyby do wykonania umowy nie doszło z przyczyn występujących po stronie rezerwującego lub Gościa, w szczególności w przypadku, gdyby z przyczyn leżących po stronie Rezerwującego lub Gościa pobyt został odwołany lub skrócony, lub też Gość nie stawił się w terminie określonym rezerwacją, Rajskie Siedlisko będzie uprawnione do zatrzymania wpłaconego zadatku.
  4. W przypadku, gdyby do wykonania umowy nie doszło z przyczyn leżących po stronie Rajskie Siedlisko, w szczególności w przypadku, gdyby z przyczyn  leżących po stronie Rajskie Siedlisko pobyt został odwołany lub skrócony Rajskie Siedlisko zobowiązane jest do natychmiastowego zwrotu zadatku, nie później niż w ciągu 24 h.
  §5 Meldunek
  1. Najmujący obiekt Rajskie Siedlisko zobowiązany jest do przedstawienia pracownikowi obiektu przy zameldowaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku braku okazania dokumentu w sposób uniemożliwiający zameldowanie, obsługa Rajskiego Siedliska ma prawo do odmowy wydania klucza do obiektu.
  2. Gość nie może przekazywać obiektu innym osobom, nawet jeśli nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.
  3. Przebywanie osób nie zameldowanych w obiekcie po godzinie 22 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego obiekt na dokwaterowanie mu tych osób oraz uwzględnienie ich w końcowym rozliczeniu. Cena dokwaterowania zgodna z cennikiem dla dostawki dla osoby dorosłej tj. 80 zł/osobę.
    §6 Usługi
  1. Rajskie Siedlisko świadczy usługi zgodne ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń do jakości, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich do obsługi.
  2. Parking niestrzeżony dla Obiektu jest udostępniony bezpłatnie.
  §7 Odpowiedzialność Gości
  1. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń obiektu powstałe z przyczyn leżących po jego stronie. Obiekt ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń z tytułu poniesionych strat na drodze postępowania sądowego.
  2. Obiekt „Rajskie Siedlisko” może natychmiastowo wymeldować Gości, którzy podczas swojego pobytu rażąco naruszyli Regulamin, zachowują się agresywnie lub wulgarnie, niszczą mienie obiektu lub mienie Gości bądź pracowników obiektu.
  3. W przypadku wymeldowania Gościa, który rażąco naruszył Regulamin obiektu, obiekt nie zwraca opłaty za pobyt a Gościa obciąża za wyrządzone szkody.
  4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących przedmiotu wyposażenia. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy do urządzeń RTV i komputerowych.
  5. Przez cały okres pobytu dzieci do lat 13 powinny przebywać pod stałą opieką osób dorosłych. Za zachowania dzieci w tym poczynione uszkodzenia lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
  6. Przedmioty pozostawione w domach będą odesłane do Gości na ich koszt pod wskazany adres. Jeśli Rajskie Siedlisko nie otrzyma takiej dyspozycji przechowa przedmioty przez okres 3 miesięcy.
  7. Dzieci do lat 13 nie mogą same przebywać w wodzie i na pomostach. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i swoich dzieci.
  8. Goście mają obowiązek zapoznania się z instrukcją działania ogrzewania umieszczoną przy każdym z pieców (kominków, kóz) i działania zgodnie z tą instrukcją.
  § 8 Odpowiedzialność Rajskie Siedlisko
  1. Odpowiedzialność za rzeczy wniesione przez Gościa regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego
  2. Obiekt nie przyjmuje żadnych rzeczy do depozytu.
  3. Agroturystyka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu, przedmiotów lub żywych zwierząt w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie Rajskie Siedlisko czy poza nią. Pozostawienie pojazdu na terenie agroturystyki nie uważa się za zawarcie umowy przechowania.
  4. Wszelkie spory wynikłe z umowy, w wyniku której doszło do zawarcia rezerwacji lub spędzenia czasu w Rajskim Siedlisku rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Rajskie Siedlisko.
  § 9 Cisza nocna
  1. W Rajskim Siedlisku obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00-7:00 . Goście mają obowiązek zachowywać się w taki sposób aby nie zakłócać spokoju innych osób przebywających w ośrodku.
  § 10 Reklamacje
  1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w usłudze. Reklamacje przyjmują właściciele Rajskiego Siedliska.
  § 11 Postanowienia dodatkowe
  1. W pokojach, na tarasach, na placu zabaw oraz wszędzie tam, gdzie dym tytoniowy może przeszkadzać innym obowiązuje zakaz palenia. Całkowity zakaz palenia obowiązuje zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U nr 81 poz 529)
  2. Złamanie nakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w obiekcie jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego dom Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji domu w wysokości 1000zł ( tysiąc złotych).
  3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych( Dz.U z 2002 nr 101 poz.296 z późn. zm ) przez Rajskie Siedlisko dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa
  4. Gość wyraża zgodę na informowanie Go drogą mailową o ofertach specjalnych, promocjach, pakietach pobytowych i innych okazjach. W każdej chwili Gość może wycofać swoją prośbę.
  5. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu Agroturystyka może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która jej narusza. Osoba taka zobowiązana jest do natychmiastowego dostosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
  6. Regulamin podaje się do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie go na stronie internetowej rajskie-siedlisko.pl
  7. Złożenie rezerwacji lub skorzystanie z usług Rajskiego Siedliska jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.